Juhl A/S

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for ethvert tilbud, ordre samt leverance, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig
aftale.
1.2 Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, købsbetingelser m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre
vi skriftligt har accepteret disse.
2. Tilbud/ordre
2.1 Aftale mellem køber og os anses for indgået, når vi har fremsendt ordrebekræftelse eller anden skriftlig bekræftelse indeholdende aftalens indhold.
2.2 Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være os i hænde senest 7 kalenderdage efter ordrebekræftelsens dato.
3. Oplysninger, beskrivelser m.v.
3.1 Alle tegninger, forslag, beskrivelser og tekniske dokumenter vedrørende vore produkter og fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til
køber, forbliver vor ejendom og må ikke kopieres, forelægges konkurrerende firmaer eller på anden måde bringes til tredjemand kundskab og må ej heller
bringes til udførelse uden vor skriftlige tilladelse.
3.2 De af os opgivne mål og andre tekniske data i overslag, katalogmateriale, prospekter, tegninger eller beskrivelser er af vejledende karakter, og vi påtager os
intet ansvar for fejl i dette materiale. Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.
3.3 Alle oplysninger, såvel mundtlige som skriftlige, der afgives af os, gives efter vores bedste overbevisning. Køber afgør selvstændigt, om vores produkter er egnede
til den påtænkte anvendelse, da vi ikke kan have kendskab til samtlige de forhold, der har betydning for den enkelte trykopgave. Køber opfordres til at foretage
prøvetryk efterfulgt af relevante afprøvninger, inden produktion igangsættes. Ud over de tekniske brugsanvisninger angivet i sælgers kataloger henviser
vi til oplysningerne på de til produkterne tilhørende sikkerhedsdatablade.
4. Priser
4.1 Vore priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og emballage. Prisen er, medmindre andet er angivet, altid ex works vort lager beliggende
DK-8340 Malling, Incoterms 2000.
4.2 Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre prislister. Vi forbeholder os ret til at regulere prisen, såfremt der under fremstillingen indtræffer uforudsete stigninger
i materialepriser eller afgifter til det offentlige. Det er forhold, der ligger udenfor for vor kontrol.
5. Forsendelse
5.1 Forsendelsen afvikles, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i overensstemmelse med ex works klausulen, Incoterms 2000.
5.2 Er leverede varer beskadiget ved modtagelsen, skal køber omgående reklamere overfor den ansvarlige transportør (vognmand/bane/post m.v.).
6. Leveringstid
6.1 De aftalte leveringstider er angivet i vort tilbud/ordrebekræftelse. Den aftalte leveringstid er ikke bindende for os, såfremt køber ikke overholder de aftalte betalingsterminer
vedrørende forudbetaling, åbning af rembours eller udstedelse af bankgaranti.
6.2 For leverancer, hvor køberen efter aftalens indgåelse skal fremsende oplysninger, specifikationer, tegninger eller lignende, er den aftalte leveringstid kun bindende
for os, såfremt vi har modtaget det pågældende materiale til aftalt tid.
6.3 Ved forsinkelse begrundet i vore forhold udenfor en force majeure situation er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til os at kræve levering og fastsætte
en endelig frist på minimum 4 uger. Såfremt levering ikke har fundet sted indenfor den af køber fastsatte endelige frist, er køber berettiget til at hæve aftalen.
6.4 Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelsen. Køber kan således bl.a. ikke gøre krav på erstatning af nogen art,
herunder erstatning for driftstab eller følgeskader.
7. Betaling
7.1 Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant ved modtagelsen.
7.2 Forsinkelse giver ikke køber ret til at tilbageholde betalingen, ligesom denne ikke kan tilbageholdes som følge af købers eventuelle modfordringer.
7.3 Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber rente med den rentesats, der er angivet i vort tilbud/ordrebekræftelse, pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige
betalingsdato, og indtil beløbet er krediteret vor konto i banken. Ved manglende angivelse af rentesats svares 1½% pr. påbegyndt måned. Med mindre
andet er aftalt, skal betaling ske ved bankoverførsel til vor konto for købers regning.
7.4 Vi forbeholder os ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt. Vi har ret til at indstille funktionen af
anlægget, indtil betaling har fundet sted.
8. Undersøgelsespligt
8.1 Køber er forpligtet til straks og senest 7 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.
Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, påhviler montage og opstilling af de leverede produkter køber for købers regning og risiko.
9. Garanti
9.1 På betingelse af, at de aftalte betalingsbetingelser er opfyldt, yder vi på nye produkter 1 års garanti fra leveringsdagen for fejl og mangler, der kan henføres til
fabrikationsfejl. Garantiperioden udgør dog maksimalt den periode, i hvilken vor leverandør har ydet garanti overfor os for det pågældende produkt. Oplysning
om denne garantiperiodes længde og udløb kan køber få oplyst ved henvendelse til os. Vor garanti består i, at vi efter eget valg enten foretager mangeludbedring,
omlevering, tager de mangelfulde produkter retur mod samtidig kreditering af køber, eller vi indrømmer køber et afslag i købesummen.
9.2 Vort ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til mangeludbedring, omlevering, returnering og kreditering eller meddelelse af et afslag
i prisen.
9.3 Vort ansvar for fejl og mangler omfatter ikke følgerne af naturligt slid, overlast, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld betjening eller andre forhold, for hvilke
køber bærer ansvaret eller risikoen.
10. Reklamation
10.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til os uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen
skal indeholde en specifikation af manglen.
10.2 I tilfælde af, at andre leveringsbetingelser end ex works, Incoterms 2000, er aftalt, skal reklamationer over fragtskader foretages af modtager ved påtegning på
fragtbrevet direkte til fragtføreren straks ved modtagelsen. Er der ikke foretaget reklamation ved påtegning på fragtbrevet, er ethvert krav fra købers side mod
os, hidrørende fra skader sket under transporten, bortfaldet.
11. Produktansvar
11.1 Vi er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse. I øvrigt er vi kun ansvarlig for skade på fast
ejendom, løsøre og personer, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af os eller andre, som vi har ansvaret for.
11.2 Vi er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
11.3 Vi er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Vores ansvar kan ikke overstige dækningen på vores produktansvarsforsikring.
11.4 I den udstrækning, vi måtte bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang som vores ansvar er
begrænset i henhold til denne bestemmelse.
11.5 Fremsætter tredjemand krav om erstatning for produktansvar overfor køber, skal køber straks skriftlig meddele os dette.
12. Force majeure
12.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for os, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen:
12.1.1 Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouter, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører,
brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som vi ikke har indflydelse på.
12.2 I disse tilfælde er vi berettiget til at annullere ordren helt eller delvist eller at levere ordren, når opfyldelseshindringen er ophørt.
13. Lovvalg og værneting
13.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres
ved Århus Byret under anvendelse af dansk ret.
13.2 Vi er endvidere berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor købers forretningssted er beliggende.
Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende
produktansvar.